ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แห่งประเทศไทย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย มีหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ สาธิต และฝึกอบรมให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี
รูปภาพศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรีเปิดในหน้าต่างใหม่
www.rdpb.go.th
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพิงค์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
รูปภาพศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพิงค์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่เปิดในหน้าต่างใหม่
www.rdpb.go.th
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพิงค์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี
รูปภาพโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรีเปิดในหน้าต่างใหม่
www.rdpb.go.th
โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองมะกอก จังหวัดปทุมธานี
รูปภาพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองมะกอก จังหวัดปทุมธานีเปิดในหน้าต่างใหม่
jk.tours
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองมะกอก จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิชัยพัฒนานา จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
ลักษณะกิจกรรม

การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดการสวนครัว ฯลฯ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
การจัดบริการข้อมูลข่าวสาร
ประโยชน์

ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น
แหล่งข้อมูล

เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) https://www.rdpb.go.th/
เว็บไซต์ มูลนิธิชัยพัฒนานา [[URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]]([URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว])

Next Post