เศรษฐกิจพอเพียง มีอะไรบ้าง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง การรู้จักพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

องค์ประกอบหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้

3 ห่วง

ความพอประมาณ หมายถึง การดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับฐานะความเป็นอยู่ ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
ความมีเหตุผล หมายถึง การคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
2 เงื่อนไข

เงื่อนไขด้านความรู้ หมายถึง การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเอง
เงื่อนไขด้านคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
ตัวอย่างการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

ด้านการเกษตร : การทำเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์
ด้านการเงิน : การออมเงิน การวางแผนการเงิน
ด้านสังคม : การช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปัน
ด้านสิ่งแวดล้อม : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การลดมลพิษ
ประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียง

ช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น
ช่วยให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน
ช่วยให้สังคมมีความสงบสุข
แหล่งข้อมูล

เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) https://www.rdpb.go.th/
เว็บไซต์ มูลนิธิชัยพัฒนา https://www.chaipat.or.th/
เพิ่มเติม

เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การดำรงชีวิต แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกด้าน เช่น การบริหารธุรกิจ การบริหารประเทศ

ตัวอย่าง

การบริหารธุรกิจแบบพอเพียง : มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่เน้นการขยายธุรกิจแบบสุดโต่ง
การบริหารประเทศแบบพอเพียง : มุ่งเน้นการพัฒนาที่สมดุล
สรุป

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่สำคัญ ช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน และช่วยให้สังคมมีความสงบสุข

Previous Post Next Post

ใส่ความเห็น