เศรษฐกิจพอเพียง ใครเป็นคนคิด

เศรษฐกิจพอเพียง ใครเป็นคนคิด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นผู้พระราชทานแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” แก่ปวงชนชาวไทย

พระองค์ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด แต่เริ่มมีการพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540

พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดำรงชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง อันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ประมาท มีสติ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถพึ่งพาตนเองได้”

หลักการสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียง

ช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น
ช่วยให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน
ช่วยให้สังคมมีความสงบสุข
ตัวอย่างการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

ด้านการเกษตร : การทำเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์
ด้านการเงิน : การออมเงิน การวางแผนการเงิน
ด้านสังคม : การช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปัน
ด้านสิ่งแวดล้อม : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การลดมลพิษ
แหล่งข้อมูล

เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) https://www.rdpb.go.th/: https://www.rdpb.go.th/
เว็บไซต์ มูลนิธิชัยพัฒนา https://www.chaipat.or.th/: https://www.chaipat.or.th/

Previous Post Next Post