โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีอะไรบ้าง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีอะไรบ้าง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีมากมายหลายโครงการ กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ครอบคลุมทุกด้านของการพัฒนา

ตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ มุ่งเน้นการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร
รูปภาพโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรีเปิดในหน้าต่างใหม่
www.rdpb.go.th
โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการแก้มลิง เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม
รูปภาพโครงการแก้มลิงเปิดในหน้าต่างใหม่
www.ipst.ac.th
โครงการแก้มลิง
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เป็นโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ
รูปภาพโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริเปิดในหน้าต่างใหม่
www.porpeang.org
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
โครงการโคก หนอง นา โมเดล เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตร มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง
รูปภาพโครงการโคก หนอง นา โมเดลเปิดในหน้าต่างใหม่
chonburi.cdd.go.th
โครงการโคก หนอง นา โมเดล
โครงการเกษตรอินทรีย์ เป็นโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารเคมี
รูปภาพโครงการเกษตรอินทรีย์เปิดในหน้าต่างใหม่
www.greendee.app
โครงการเกษตรอินทรีย์
ประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ช่วยให้ราษฎรมีชีวิตที่ดีขึ้น
ช่วยให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน
ช่วยให้สังคมมีความสงบสุข
แหล่งข้อมูล

เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) https://www.rdpb.go.th/: https://www.rdpb.go.th/
เว็บไซต์ มูลนิธิชัยพัฒนา https://www.chaipat.or.th/: https://www.chaipat.or.th/

Previous Post Next Post