การทำธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเสริมสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ..

หลักเศรษฐกิจพอเพียง..

เรื่องของ หลักเศรษฐกิจ เป็นหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงได้ทิ้งความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ฟุ่มเฟือยมากจนเกินไป และยังเป็นหลักปรัชญาที่สอนให้ผู้คนนั้นรู้จักเก็บออม ใช้จ่ายอย่างพอเหมาะให้ใช้ชีวิตอย่างพอดีก็ทำให้เกิดเป็นความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี และในเรื่องของการทำธุรกิจเองก็สามารถที่จะนำหลักปรัชญานี้ไปใช้ประกอบการทำธุรกิจได้เช่นเดียวกัน

การทำธุรกิจร่วมกันกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง

การทำธุรกิจร่วมกันกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เองก็เป็นเรื่องที่สามารถทำร่วมกันได้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระบบการจัดการภายในระบบที่สามารถนำมาสอนใช้กับพนักงานภายในธุรกิจของเราเองได้ โดยส่วนใหญ่แล้วเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของวิธีการที่จะเข้ามาช่วยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบมุมมองของการทำธุรกิจให้มีการทำงานที่อยู่ในความพอดี ธุรกิจส่วนใหญ่ที่จะนำหลักปรัชญานี้ไปใช้นั้นจะเป็นธุรกิจในรูปแบบของการทำธุรกิจประเภทโรงงานที่ได้มีพนักงานเป็นจำนวนมาก วิธีการที่นำมาใช้นั้นคือการประยุกต์ช่วงเวลาการทำงานให้เป็นระบบที่พอดี หากอยู่ในช่วงเวลาพักก็ใช้การพักผ่อนให้เต็มที่หรือการทำธุรกิจที่อาจจะต้องมีการทำบัญชีการเข้าออกของเงินภายในบริษัทที่จะทำให้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม วิธีการเหล่านี้เองก็เป็นวิธีที่ได้มากจากการทำธุรกิจร่วมกันกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงทำให้การดำรงธุรกิจในสมัยนี้เองก็สามรถดำรงกิจการกันต่อไปได้

การทำธุรกิจกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จะต้องมีการคิดรูปแบบดังนี้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนเองก็ต้องเคยได้ยินเรื่องของการใช้หลักการยึดห่วงสามห่วงเข้ามาเป็นตัวช่วยในการดำเนินชีวิต ในการทำธุรกิจเองก็มีหลักการแบบนี้เช่นเดียวกัน โดยจะเป็นการใช้หลัก 3 ห่วงเช่นเดียวกันโดยจะมีดังต่อไปนี้

  1. การทำธุรกิจต้องมีความพอประมาณ
    เรื่องของการทำธุรกิจก็จำเป็นที่จะต้องมีการพอประมาณกับสิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้ว่าสามารถที่จะยังใช้งานได้อยู่ไหมและไม่จำเป็นต้องใช้ไหม เช่น การเปิดธุรกิจเองก็จำเป็นต้องมีการหาอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการประกอบธุรกิจเองก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจให้สามารถดำเนินการได้ ในการทำธุรกิจเองเมื่อเริ่มต้นนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการใช้อุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจ ที่จำเป็นต้องมีการดูว่าธุรกิจนั้นมีการต้องมีการใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไหม ถ้าของเก่ายังใช้ได้หรือไม่ต้องเพิ่มอะไรก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อของเพิ่มเติมให้เปลืองงบประมาณ
  2. การทำธุรกิจต้องมีเหตุผล
    เรื่องนี้เองก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีการทำธุรกิจที่ต้องมีเหตุผลในการตัดสินใจที่จะลงมือทำเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดผลสำเร็จขึ้นมานั้นต้องมีการใช้หลักของเหตุผลเข้ามาเป็นตัวช่วยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำธุรกิจของเราเองหรือไม่ หากเหมาะสมต่อเหตุผลที่จำเป็นต้องใช้ก็จะต้องมีการลงมือหรือนำเข้ามาใช้กับการทำธุรกิจของตัวเองเพื่อเสริมสร้างการทำธุรกิจให้มีฐานที่มั่นคง
  3. การทำธุรกิจต้องมีภูมิคุ้มกัน
    เรื่องของการมีภูมิคุ้มกันสำหรับการทำธุรกิจเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะการทำธุรกิจจำเป็นที่จะต้องพบเจอกับปัญหาที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจทุกด้านอยู่แล้วจึงจำเป็นที่จะต้องมีการมีสิ่งที่ต้องเตรียมเอาไว้ในการแก้ปัญหานั้นไม่ให้การทำธุรกิจเกิดความล่าช้าหรือติดขัดไป จึงจำเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจที่จะต้องมีวิธีการแก้ปัญหาที่จะเข้ามาในธุรกิจให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

จากการที่ได้มีห่วง 3 ห่วงสำหรับการทำธุรกิจเข้ามาเป็นตัวช่วยปรับรูปแบบการทำธุรกิจให้มีช่องทางในการดำเนินการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเองก็เป็นสิ่งที่ทำให้โอกาสสำเร็จในการทำธุรกิจนั้นมีเพิ่มมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม ทำให้เรื่องของการทำธุรกิจที่ได้มีการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำธุรกิจอยู่อย่างพอดีและดำเนินการต่อไปได้