e-Tax Invoice คืออะไร

e-Tax Invoice คืออะไร

e-Tax Invoice หรือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่ ที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อแทนใบกำกับภาษีแบบกระดาษ เปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ 100%

ประโยชน์ของ e-Tax Invoice

สะดวก: ไม่ต้องจัดเตรียมกระดาษ จัดส่งต้นฉบับ
รวดเร็ว: ส่งข้อมูลถึงกรมสรรพากรได้ทันที
ประหยัด: ลดต้นทุนการจัดพิมพ์และจัดส่ง
ลดมลพิษ: เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่มประสิทธิภาพ: ช่วยให้การตรวจสอบภาษีมีประสิทธิภาพ
ใครต้องออก e-Tax Invoice

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
รูปแบบของ e-Tax Invoice

รูปแบบไฟล์ XML: สำหรับส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
รูปแบบ PDF: สำหรับพิมพ์เก็บไว้
วิธีออก e-Tax Invoice

ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร: https://www.rd.go.th/: https://www.rd.go.th/
ผ่านโปรแกรม e-Tax Invoice ของกรมสรรพากร: [[URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]]([URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]) [[URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]]([URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว])
ผ่านโปรแกรมบัญชีที่รองรับ e-Tax Invoice
การส่ง e-Tax Invoice

ส่งผ่านระบบ e-Tax Invoice ของกรมสรรพากร: [[URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]]([URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]) [[URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]]([URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว])
ส่งผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร: https://www.rd.go.th/: https://www.rd.go.th/
ส่งผ่านโปรแกรมบัญชีที่รองรับ e-Tax Invoice
การเก็บรักษา e-Tax Invoice

เก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์: เก็บไฟล์ XML ไว้
เก็บไว้ในรูปแบบกระดาษ: พิมพ์ใบกำกับภาษีรูปแบบ PDF ไว้
บทลงโทษ

ไม่จัดทำ e-Tax Invoice: ปรับ 200 บาทต่อใบ
จัดทำ e-Tax Invoice ไม่ถูกต้อง: ปรับ 2,000 บาทต่อใบ
แหล่งข้อมูล

เว็บไซต์กรมสรรพากร: https://www.rd.go.th/: https://www.rd.go.th/
เว็บไซต์ e-Tax Invoice: [[URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]]([URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]) [[URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]]([URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว])
เอกสารเกี่ยวกับ e-Tax Invoice: [[URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]]([URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]) [[URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]]([URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว])

Previous Post Next Post