Google AI คืออะไร

Google AI คืออะไร

Google AI เป็นแผนกวิจัยภายใน Google มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีเป้าหมายเพื่อสร้าง AI ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คน

ความสำเร็จของ Google AI
Google AI ประสบความสำเร็จในหลายๆ ด้าน ดังนี้:

พัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่: Google AI พัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) หลายตัว เช่น LaMDA, Bard, Gemini
พัฒนาเทคโนโลยี AI: Google AI พัฒนาเทคโนโลยี AI หลายตัว เช่น TensorFlow, JAX, TPU
นำ AI ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ: Google AI นำ AI ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google เช่น Search, Assistant, Translate, Photos
เป้าหมายของ Google AI
Google AI มีเป้าหมายดังต่อไปนี้:

สร้าง AI ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คน: Google AI ต้องการสร้าง AI ที่สามารถช่วยผู้คนในชีวิตประจำวัน
ทำให้ AI เข้าถึงได้ง่าย: Google AI ต้องการทำให้ AI เข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน
พัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบ: Google AI ต้องการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบ
แหล่งข้อมูล
เว็บไซต์ Google AI: https://ai.google/: https://ai.google/
บล็อก Google AI: https://ai.googleblog.com/: https://ai.googleblog.com/
ทวิตเตอร์ Google AI: https://twitter.com/googleai: https://twitter.com/googleai

Previous Post Next Post